Project

Project

NDW21, Nijmegen

Project looptijd: juli 2020 - december 2024

Crisisproject voor mensen zonder woning, spoedzoekers waaronder statushouders en studenten. De oplossing is om zoveel mogelijk processen niet in serie maar parallel plaats te laten vinden. Gebiedsontwikkeling duurt vaak 8 à 10 jaar. 1/3 van de (toekomstige) bewoners zijn 3,5 jaar na start van het project in hun woning getrokken.

Met dank aan

Portaal, Talis, WoonwaartsSSH&, Gemeente Nijmegen, De Meeuw, Heijmans, Doepel Strijkers, De Buren (omliggende bedrijven en instanties).

Het project verhaal

Hoe maak je een prettige woonwijk in een industriegebied?

Winkelsteeg is van origine een industriegebied waar duizenden woningen moeten worden gerealiseerd. De combinatie van wonen en werken wordt als risicovol gezien. Daarom is veel aandacht besteed aan de kwaliteit van woningen en de leefomgeving. Tegelijkertijd wordt veel zorg besteed aan sociale cohesie binnen de nieuwe wijk.

Voorbereidingsfase

O.a. de volgende processen zijn gelijktijdig in gang gezet: samenwerkingsovereenkomsten, subsidietraject, grondverwerving (erfpacht), bestemmingsplanprocedure, vergunning procedures, onderzoeken op het gebied van archeologie, bodem, flora en fauna. Bodemsanering, archeologische opgravingen, bouwrijp maken (aanleg nutsvoorzieningen en riolering), ontwerp van de openbare ruimte en ontwerp van de woningen. De urgentie en dynamiek tijdens het afstemmen, plannen en uitvoeren van dit pallet aan processen is door de betrokken partij zeer positief ontvangen en opgepakt. Management uitdagingen zijn er legio in een crisisproject, door fundamenteel sterke relaties te bevorderen zijn de gedragen voorbereidingen van hoge kwaliteit.

Uitvoeringssfase

Na het definitieve bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunningen van de woningbouw zijn o.a. de volgende processen gelijktijdig in gang gezet: kabels en leidingen, bouw van de woningen in de fabriek, aanleg van de fundering en plaatsing van de woningen, aanleg van de openbare ruimte (woonrijp maken). Aanleg van een centrale buurtvoorziening, voorbereiding en realisatie van PO-woningen (tiny houses) en ateliers voor kunstenaars.

Bijzonderheden

In dit industriegebied is sprake van gevaarlijke stoffen en bodemvervuiling en daarnaast industrieel – en verkeerslawaai. Om het industriegeluid tegen te houden voor 2 van de 7 gebouwen, is een akoestische voorziening gemaakt. Dit modulaire bouwwerk is ongeveer 80 meter lang en meer dan 9 meter hoog.

Archeogische vondst

Sociale cohesie

De nieuwe bewoners hebben mogelijk extra zorg nodig welke door de woningcorporaties en de gemeente wordt aangeboden. De inrichting bestaat o.a. uit een speciale buurtvoorziening, buurtbeheerders, coaches en daarnaast een gemêleerd gezelschap aan zorgprofessionals.

Duurzaamheid en circulariteit

NDW21 is een prototype/toonaangevend project in gebiedsontwikkeling voor wat betreft circulariteit en duurzaamheid.

Woningen zijn een goed voorbeeld van Conceptuele Circulaire Bouw (CCB) en er zijn op deze thema’s hoge ambities gesteld voor aanleg van de infrastructuur en openbare ruimte. Na aanleg van de paalfundering worden de woningen modulair gebouwd door opeenstapeling van inde fabriek gefabriceerde units. De afbouw vindt op de bouwlocatie plaats.
Door deze bouwwijze en het maken van materialenpaspoorten zijn woningen relatief eenvoudig te te verplaatsen of het te gebruiken en voldoen aan het bouwbesluit voor permanente bouw. Woningen worden niet meer aangesloten op het gas en er is geen warmtenet aanwezig waardoor de woningen All-electric zijn. Er zijn sedumdaken aangelegd en deels bedekt met zonnepanelen.

De openbare ruimte zijn leidingen voor elektriciteit aangelegd en zijn er 4 extra transformator huisjes geplaatst om de woningen in voldoende energie te kunnen voorzien. Behalve het regenwater dat op dakvlakken of bestrating valt, wordt ook regenwater dat op daken valt van rondom het plangebied bestaande gebouwen binnen dit plangebied afgevoerd naar wadi’s en ter plekke geïnfiltreerd. Er is dus meer water dat in het plangebied infiltreert dan dat er binnen dit plangebied regen valt. Hierbij varieert het terrein in hoogte. Dat geeft niet alleen een speels karakter maar biedt ook meer variantie voor vegetatie (biodiversiteit) omdat sommige delen natter en andere delen droger zijn.
Er zijn zo veel mogelijk gezonde bomen behouden. in het ontwerp daar rekening mee gehouden bij de situering van de gebouwen. Verder zijn er binnen het plangebied met succes een aantal volwassen moerasseneiken verplant ten behoeve van de nieuwe woningbouw.

Ook mobiliteit heeft een duurzame benadering. Het tegenwoordige beleid gaat uit van een veel lagere parkeernorm dan regulier in bestaande wijken het geval is. Er worden autoluwe zones aangelegd en auto kunnen niet voor de deur geparkeerd worden maar alleen op daarvoor bestemde parkeerplaatsen. er wordt meer ruimte bestemd en er worden deelauto’s aangeboden

Op gebied van leefbaarheid wordt ingezet op autoluwe zones, meer groen, aanleg van een trapveldje en basketbal veldje, picknick tafels, een centrale buurtvoorziening waar gemeenschappelijke activiteiten worden georganiseerd, en demogelijkheid bestaat om samen met bewoners een deel van de openbarruimte voor gemeenschappelijk gebruik in te richten.

In de openbare ruimte is zoveel mogelijk gewerkt met een gesloten grondbalans en en zijn bouwpeilen daar zoveel mogelijk op aangepast. Ook zijn de meeste bestratingsmaterialen binnen het plangebied hergebruikt voor aanleg van een plein ,parkeerplaatsen, de rijweg en terrasjes tegen de gebouwen. Maar ook zijn stelconplaten gebruikt als keerwandjes, rioleringsbuizen hergebruikt als stapstenen en straatkolken vermaakt als uitstroombakken bij de wadi’s.

Om echt circulair te denken is er in de aanbesteding de mogelijkheid opgenomen dat de aannemer voor de relatief korte levensduur de mogelijkheid heeft het onderhoud mee te nemen. Door de aannemer hier verantwoordelijk voor beheer te maken krijg je gelet op circulariteit een realistisch ontwerp.

Projectwebsite
Meer informatie kunt u lezen op de website van dit unieke crisisproject.

Project referentie

Jeroen den Ridder
Jeroen den RidderImeco
Lees verder
Eef neemt geen genoegen met een halve uitleg en/of halve oplossingen. Na inventarisatie en communicatie geeft ie de ruimte aan de betrokken website professionals om er samen iets moois van te maken.


Nu er een opschaling van de “NH Open Ruimte” website plaatsvindt is Eef de coach die losjes zijn ICT inzichten toont en stuurt op een fundamenteel goed resultaat.

We zijn allen trots op wat we hebben weten neer te zetten.

Project Locatie

Dit crisisproject is uniek voor Nijmegen. Van brainstorm tot concept tot uitvoering zijn zeer creatieve en effectieve processen gebruikt. Dit zijn fundamentele redenen voor het succes van 'Project NDW21.

Eef beantwoordt graag vragen over dit project of het uwe​