Disclaimer

Neienhuijsen Open Ruimte staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de data en content van deze site. Neienhuijsen Open Ruimte is niet aansprakelijk voor enige schade, hetzij direct of indirect, als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik van (de data en content) van deze website. Neienhuijsen Open Ruimte is evenmin aansprakelijk voor enige schade als het gevolg van de tijdelijke of permanente onbereikbaarheid van deze website.

Neienhuijsen Open Ruimte heeft de data en content op deze website zorgvuldig proberen samen te stellen. Desondanks garandeert Neienhuijsen Open Ruimte niet dat de data en content geschikt zijn voor enig doel waarvoor de bezoeker deze website bezoekt. Alle data en content, alsmede de daaraan gerelateerde producten die op deze website worden aangeboden door Neienhuijsen Open Ruimte, worden zonder waarborg van volledigheid, juistheid of geschiktheid voor een bepaald doel door Neienhuijsen Open Ruimte verstrekt.

Tussen de bezoeker van deze website en Neienhuijsen Open Ruimte zijn de algemene voorwaarden van Neienhuijsen Open Ruimte van toepassing. Neienhuijsen Open Ruimte wijst de bezoeker van deze website erop dat gebruik van enige data, content, product of dienst van deze website of van Neienhuijsen Open Ruimte, voor risico van de bezoeker komt. Het wordt de bezoeker van deze website altijd aangeraden om onafhankelijke inlichtingen raad te plegen en/of onderzoek te verrichten voorafgaand aan het gebruik van via deze website verkregen informatie.

Neienhuijsen Open Ruimte behoudt zich het recht voor om de data en content op deze website te wijzigen, aan te vullen en/of te verwijderen, zonder daarvan de bezoeker op de hoogte te stellen.