Over Neienhuijsen Open Ruimte

Ruime blik op gebiedsontwikkeling en herinrichting van de openbare ruimte

Projectmanagement, projectleiding, advies en onderwijs

Voor zowel de publieke als de private sector, of als onafhankelijk adviesbureau

“Ons doel is om ambities waar te maken en meerwaarde te creëren in de open ruimte”
#creatief #innovatief #direct #probleemoplossend

Brug De Ooijpoort te Nijmegen
Windmolens voor duurzame elektriciteit

Elk project wordt nauwgezet afgestemd op de behoefte & betrokkenen

Iedere opdracht of ieder project wordt afgestemd op behoeften van betrokkenen en eindgebruikers.

Nieuwe samenwerkingsvormen en contractmanagement om beter, slimmer en efficiënter samen te werken / Integraal samenwerken met alle belanghebbenden.

Aandacht om kennis ideeën en ervaringen op basis van gelijkwaardigheid te delen.

Draagvlak creëren via enthousiasme door te denken in het gemeenschappelijke belang en mogelijkheden en kansen.

Koppelen van verwachtingen aan maatschappelijke doelen.
Partijen vroegtijdig selecteren waarbij ieder zijn eigen kennis en kunde inbrengt en het gezamenlijk voorbereiden van het projectsucces.
Processen inrichten in zowel projectorganisatie als in organisaties zelf zodat duurzaamheid daar onderdeel van wordt.
Efficiënt werken, verspilling tegengaan en betere kwaliteit leveren door optimaal samen te werken met overheid en marktpartijen.
De uitdaging vormgeven om alle projectdoelen te bereiken en aan de succescriteria te voldoen binnen helder afgesproken kaders.
Risicomanagement als communicatie middel bij projecten. Overzicht creëren bij complexe projecten en daarmee rust en voorspelbaarheid introduceren.
Integrale samenwerking van belanghebbende partijen met een zo divers mogelijk team resulteert in verrassende ontwerpen op diverse abstractieniveaus.
Creëren en testen van oplossingen die in kleine stappen radicale veranderingen en innovaties teweeg kunnen brengen.
Ambities inzichtelijk maken en centraal stellen binnen processen en projecten. Een communicatiemiddel om integraal ambities vorm te geven, te prioriteren en gewicht te geven
Gelijkwaardig samenwerken en heldere besluitvorming. Door te luisteren naar elkaar wordt eenheid gecreëerd en worden afspraken gemaakt en met succes uitgevoerd.
Een contract vormt de basis voor gemaakte afspraken tussen partijen, het zijn de mensen die het succes bepalen.

Inclusief de Malderburcht Methode